Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten om inwoners en organisaties te betrekken bij hun beleidsontwikkeling (burgerparticipatie). Dat kan bijvoorbeeld via de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht. De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht die het college van B&W gevraagd en ongevraagd kan adviseren over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht denkt en schrijft, in cocreatie, graag mee. De ambitie is om, al voordat er maar een letter op papier wordt gezet, betrokken te zijn in het denkproces. De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht geeft op proactieve wijze inhoud aan de medezeggenschap en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college.

Een nog belangrijkere taak ziet de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht weggelegd om als denktank te fungeren. Om belangeloos en vrij van enige binding te kunnen denken over oplossingsrichtingen/visie inzake het sociaal domein gerelateerde onderwerpen. De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht volgt relevante ontwikkelingen binnen het sociaal domein en onderhoudt (regionale) contacten met de achterban via haar netwerkgroepen zoals onder andere de Jongerenraad, het Platform Gehandicapten, het Platform Clientenraden Stichtse Vecht, de Seniorenraad, het UW Ouderplatform, de kerken, het MOL, Stichting VO De Vechtstreek, ZorgVerband, collega participatieraden in de regio, et cetera.

Wie belangstelling heeft voor deelname aan de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht kan dit gemotiveerd, met voorkeur voor taakveld(en), kenbaar maken aan: adviesraad.stichtsevecht@gmail.com

Binnen een week na ontvangst krijgt men bericht en een uitnodiging voor een gesprek. Bezoek ook de genoemde website.

Lees meer op https://www.adviesraadstichtsevecht.nl/

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
alle leeftijden
Gecontracteerd door gemeente(n)
Stichtse Vecht
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door