Klinische behandeling De Klaver/De Zonnewijzer

Door Yulius - locatie Boerhaavelaan

15 klinische behandelplaatsen voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een autismespectrumstoornis.
De behandeling vindt plaats in nauwe samenwerking met de ouders, opnameduur is maximaal 18 maanden

Aanbod
Binnen de gefaseerde groepsbehandeling is aandacht voor de individuele behandeldoelen van het kind.
Sleutelbegrippen zijn: structuur, voorspelbaarheid en ontwikkelingsgerichtheid.
Aandacht gaat uit naar:

• Het stimuleren van de sociale, communicatieve en emotionele ontwikkeling van het kind. Vermindering van gedragsproblemen, aanleren van vaardigheden op het gebied van de vrije tijd en spel, zelfred-zaamheid en zelfstandigheid; psycho-educatieve begeleiding aan het kind;

• Individuele therapieën en trainingen op indicatie: psychomotore therapie, creatieve therapie, muziektherapie, gedragstherapie, speltherapie, farmacotherapie, sociale vaardigheidstraining, training psychoseksuele vaardigheden, psycho-educatie, zelfstandigheidstraining, training emotieherkenning.

• Psycho-educatie aan ouders (individueel en in groepsverband); oudertraining; ouderbegeleiding; werkbezoeken van ouders aan de groep; huisbezoeken; video-interactietraining.

• Bijeenkomsten voor broers en zussen en ”brussen-training”.

Doel
Vanuit multidisciplinaire samenwerking en in nauwe samenwerking met ouders:
• Herstel van het evenwicht in de draaglast / draagkrachtverhouding binnen het gezin. Toegewerkt wordt naar succesvolle terugplaatsing in het gezin.
• Stimulering van de ontwikkeling van het kind en behandeling van aanwezige gedragsproblemen.

Werkwijze
De behandeling is als volgt opgebouwd
• Observatieperiode. Het opbouwen van de wederzijdse vertrouwensrelatie met het kind en de ouders staat centraal. Sterke en zwakke kanten van het kind en het gezin worden in kaart gebracht zodat (on)mogelijkheden duidelijk worden en behandeldoelen vastgesteld kunnen worden en behandeling kans van slagen heeft.

• Behandelfase. In samenwerking met het multidisciplinair behandelteam, ouders en schoolteam wordt gewerkt aan de individuele behandeldoelen.

• Ontslagfase. Na opname bestaat, in overleg met de verwijzer, de mogelijkheid om gedurende zes maanden de overgang van het kind naar de thuissituatie poliklinisch te begeleiden.


Visie
Bij kinderen met een autismespectrumstoornis gaat het om een levenslange handicap. Het streven is om het kind, zijn ouders en de andere gezinsleden te helpen de aard van de handicap beter te leren begrijpen en hen vervolgens beter om te leren gaan met de beperkingen. Dit met respect voor de individuele eigenheid en zoveel mogelijk gebruikmakend van ieders mogelijkheden en sterke kanten.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Kinderen van 6 tot 12 jaar met een autismespectrumstoornis met een normale begaafdheid (Totaal IQ > 80) en hun gezin.

Leveringsadres

Naam locatie
Boerhaavelaan 2
2992 KZ Barendrecht
Tel.: 0180-691111
www.yulius.nl

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

- de aanmeldbrief is ondertekend door een arts of GZ
psycholoog
- er is een duidelijke omschrijving van de actuele
problematiek en eventuele behandeling.
- er is een beschrijving van de hulpverlening
voorgeschiedenis
- er is een helder omschreven hulpvraag
- de toegezonden GGZ-formulieren zijn volledig ingevuld
geretourneerd met een kopie van de recente
ziektenkostenpolis(sen) van kind en ouder(s)/verzorger(s).
- reeds beschikbare informatie (zoals verslagen van kinder-
en jeugd psychiatrisch onderzoek; persoonlijkheids
onderzoek; psychologisch onderzoek; ortho-didactisch
onderzoek etc.) worden bijgevoegd

Bij voorkeur:
• is er een DSM IV – classificatie
• is er een IQ-bepaling gedaan

Waar aanvragen?
Yulius Aanmelding en Informatie
Postbus 211
2990 AE Barendrecht
T 088 4056111

aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
Eigen bijdrage ?
Nee

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.yulius.nl/autisme

Gecontracteerd door gemeente(n)
Barendrecht | Dordrecht
Dienst aangeboden door:

Yulius - locatie Boerhaavelaan

Bezoekadres Boerhaavelaan 2
2992KZ Barendrecht
Postadres Postbus 753
3300AT Dordrecht
Telefoon
Bureau Aanmelding 088 4051111   
Algemeen 088 4050600   
Fax 0180 691391
Website www.yulius.nl
E-mail
Contactpersoon
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door