Klinische behandeling Arend

Door Yulius - locatie Boerhaavelaan

Arend is een klinische behandelgroep voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met autisme en mogelijk co-morbide stoornissen.

Doel
Vanuit multidisciplinaire samenwerking en in nauwe samenwerking met ouders:
- verminderen van pschiatrische problematiek;
- revalidatie, rehabilitatie en resocialisatie;
- verbeteren van functioneren op school, thuis en in de maatschappij;
- toewerken naar terugkeer naar huis, naar vervolgbehandeling of beschermde woonvorm;
- herstel van het evenwicht in de draaglast / draagkrachtverhouding binnen het gezin;
- vergroten van het zelfstandig functioneren.

Voorwaarden
-

Methodiek
Naast specifieke, op autisme gerichte benadering, wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende methodieken:
- competentievergrotende methodiek;
- oplossingsgerichte methodiek.

Binnen de gefaseerde groepsbehandeling is aandacht voor de individuele behandeldoelen van de jongere.
Sleutelbegrippen zijn: structuur, voorspelbaarheid en ontwikkelingsgerichtheid.

Aandacht gaat uit naar:

• Het stimuleren van de sociale, communicatieve en emotionele ontwikkeling van het kind. Vermindering van gedragsproblemen, aanleren van vaardigheden op het gebied van de vrije tijd en spel, zelfred-zaamheid en zelfstandigheid; psycho-educatieve begeleiding aan de jongere;

• Individuele therapieën en trainingen op indicatie: psychomotorische therapie, creatieve therapie, muziektherapie, gedragstherapie, speltherapie, farmacotherapie, sociale vaardigheidstraining, training psychoseksuele vaardigheden, psycho-educatie, zelfstandigheidstraining, training emotieherkenning.

• Psycho-educatie aan ouders (individueel en in groepsverband); oudertraining; ouderbegeleiding; werkbezoeken van ouders aan de groep; huisbezoeken; video-interactietraining.

• Bijeenkomsten voor broers en zussen en ”brussen-training”.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar:
- die een diagnose, of het vermoeden van autisme hebben;
- die een totaal IQ hebben van minimaal 85;
- die functioneren binnen een gezin, waarbij een verstoord evenwicht bestaat tussen de draaglast als gevolg van de problemen van het kind en de draagkracht van het gezin;
- die gemotiveerd zijn en open staan voor behandeling;
- waarvan het gezin gemotiveerd is en open staat voor behandeling;
- bij wie ambulante behandeling niet voldoende is gebleken.

Leveringsadres

Naam locatie
Yulius Autisme
Behandelgroep Arend
Boerhaavelaan 2
2992 KZ BARENDRECHT

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

- de aanmeldbrief is ondertekend door een arts of GZ
psycholoog
- er is een duidelijke omschrijving van de actuele
problematiek en eventuele behandeling.
- er is een beschrijving van de hulpverleningsvoorgeschiedenis
- er is een helder omschreven hulpvraag
- de toegezonden GGZ-formulieren zijn volledig ingevuld
geretourneerd met een kopie van de recente
ziektenkostenpolis(sen) van kind en ouder(s)/verzorger(s).
- reeds beschikbare informatie (zoals verslagen van kinder-
en jeugd psychiatrisch onderzoek; persoonlijkheids
onderzoek; psychologisch onderzoek; ortho-didactisch
onderzoek etc.) worden bijgevoegd

Bij voorkeur:
• is er een DSM IV – classificatie
• is er een IQ-bepaling gedaan

Waar aanvragen?
Aanmeldingen kunnen schriftelijk worden gedaan, via:
Yulius Aanmelding en Informatie
Postbus 211
2990 AE Barendrecht
088-405 6111

aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl

Online aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
ZVW/AWBZ

Eigen bijdrage ?
Nee

Eigen bijdrage afhankelijk van
leeftijd

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.yulius.nl/utisme

Aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Gecontracteerd door gemeente(n)
Barendrecht | Dordrecht
Dienst aangeboden door:

Yulius - locatie Boerhaavelaan

Bezoekadres Boerhaavelaan 2
2992KZ Barendrecht
Postadres Postbus 753
3300AT Dordrecht
Telefoon
Bureau Aanmelding 088 4051111   
Algemeen 088 4050600   
Fax 0180 691391
Website www.yulius.nl
E-mail
Contactpersoon
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door