Klinische behandeling Adelaar

Door Yulius - locatie Boerhaavelaan

Adelaar is een klinische behandelgroep die vervolgbehandeling biedt aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar met autisme en mogelijk co-morbide stoornissen.

Doel
Vanuit multidisciplinaire samenwerking en in nauwe samenwerking met ouders:
- verminderen van pschiatrische problematiek;
- revalidatie, rehabilitatie en resocialisatie;
- verbeteren van functioneren op school, thuis en in de maatschappij;
- toewerken naar terugkeer naar huis, naar vervolgbehandeling of beschermde woonvorm;
- herstel van het evenwicht in de draaglast / draagkrachtverhouding binnen het gezin;
- vergroten van het zelfstandig functioneren.

Voorwaarden
-

Methodiek
Naast specifieke, op autisme gerichte benadering, wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende methodieken:
- competentievergrotende methodiek;
- oplossingsgerichte methodiek.

Binnen de gefaseerde groepsbehandeling is aandacht voor de individuele behandeldoelen van de jongere.
Sleutelbegrippen zijn: structuur, voorspelbaarheid en ontwikkelingsgerichtheid.

Aandacht gaat uit naar:

• Het stimuleren van de sociale, communicatieve en emotionele ontwikkeling van het kind. Vermindering van gedragsproblemen, aanleren van vaardigheden op het gebied van de vrije tijd en spel, zelfred-zaamheid en zelfstandigheid; psycho-educatieve begeleiding aan de jongere;

• Individuele therapieën en trainingen op indicatie: psychomotorische therapie, creatieve therapie, muziektherapie, gedragstherapie, speltherapie, farmacotherapie, sociale vaardigheidstraining, training psychoseksuele vaardigheden, psycho-educatie, zelfstandigheidstraining, training emotieherkenning.

• Psycho-educatie aan ouders (individueel en in groepsverband); oudertraining; ouderbegeleiding; werkbezoeken van ouders aan de groep; huisbezoeken; video-interactietraining.

• Bijeenkomsten voor broers en zussen en ”brussen-training”.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar:
- die een diagnose, of het vermoeden van autisme hebben;
- die een totaal IQ hebben van minimaal 85;
- die functioneren binnen een gezin, waarbij een verstoord evenwicht bestaat tussen de draaglast als gevolg van de problemen van het kind en de draagkracht van het gezin;
- die gemotiveerd zijn en open staan voor behandeling;
- waarvan het gezin gemotiveerd is en open staat voor behandeling;
- die al eerder intensieve, op autisme gerichte (klinische) behandeling hebben gehad en bij wie een vervolgbehandeling nodig is om het zelfstandig functioneren te vergroten.

Leveringsadres

Naam locatie
Yulius Autisme
Behandelgroep Adelaar
Boerhaavelaan 2
2992 KZ BARENDRECHT

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

- de aanmeldbrief is ondertekend door een arts of GZ
psycholoog
- er is een duidelijke omschrijving van de actuele
problematiek en eventuele behandeling.
- er is een beschrijving van de hulpverleningsvoorgeschiedenis
- er is een helder omschreven hulpvraag
- de toegezonden GGZ-formulieren zijn volledig ingevuld
geretourneerd met een kopie van de recente
ziektenkostenpolis(sen) van kind en ouder(s)/verzorger(s).
- reeds beschikbare informatie (zoals verslagen van kinder-
en jeugd psychiatrisch onderzoek; persoonlijkheids
onderzoek; psychologisch onderzoek; ortho-didactisch
onderzoek etc.) worden bijgevoegd

Bij voorkeur:
• is er een DSM IV – classificatie
• is er een IQ-bepaling gedaan

Waar aanvragen?
Aanmeldingen kunnen schriftelijk worden gedaan, via:
Yulius Aanmelding en Informatie
Postbus 211
2990 AE Barendrecht
088 4065 6111

Online aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
ZVW/AWBZ

Eigen bijdrage ?
Nee

Eigen bijdrage afhankelijk van
leeftijd

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.yulius,nl/autisme

Aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Gecontracteerd door gemeente(n)
Barendrecht | Dordrecht
Dienst aangeboden door:

Yulius - locatie Boerhaavelaan

Bezoekadres Boerhaavelaan 2
2992KZ Barendrecht
Postadres Postbus 753
3300AT Dordrecht
Telefoon
Bureau Aanmelding 088 4051111   
Algemeen 088 4050600   
Fax 0180 691391
Website www.yulius.nl
E-mail
Contactpersoon
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door