deeltijdbehandeling Orion

Door Yulius - locatie Boerhaavelaan

Orion in Barendrecht biedt deeltijdbehandeling aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een autismespectrumstoornis en aan kinderen bij wie uitgebreid ambulant vooronderzoek onvoldoende beeld heeft gegeven, maar bij wie een sterk vermoeden van een autismespectrumstoornis is.

Doel
- kennis, inzicht en acceptatie van de autismespectrumstoornis voor cliënt en ouders/verzorgers*;
- vergroten van het zelfvertrouwen;
- verbeteren van de emotieregulatie;
- het doorbreken van rigide denkpatronen;
- het verbeteren van communicatieve- en sociale vaardigheden;
- vergroten van probleemoplossende vaardigheden;
- aanleren van planning- en organisatievaardigheden*;
-aanleren van praktische schoolse vaardigheden als huiswerk plannen en maken, samenwerken in groepen*;
- invullen van vrije tijd en uitbreiden van sociale contacten;
- ontwikkelen van zelfredzaamheidvaardigheden;
- voorbereiding op de beroepsopleiding*
* afhankelijk van de leeftijd

Voorwaarden
-

Methodiek
Het behandelproces wordt vormgegeven aan de hand van de competentievergrotende methodiek, waarin de dagelijkse vaardigheden, versterken van gewenst gedrag en empowerment in bejegening centraal staan.
Binnen de groepsbehandeling is aandacht voor de individuele behandeldoelen van de cliënt.
Sleutelbegrippen zijn: structuur, voorspelbaarheid, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid.
Afgestemd op de hulpvraag van de cliënt worden onderstaande modules geïndiceerd en aangeboden.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Cliënt moet voldoen aan de volgende criteria:
- er is sprake van een autismespectrumstoornis of een (sterk) vermoeden hiervan;
- totaal IQ> 80, waarbij het verbale IQ> 85 moet zijn, gezien het sterk verbaal ingestelde behandelklimaat;
- er zijn problemen thuis en/of op school/werk en/of in het contact met leeftijdgenoten;
- problematiek van cliënt dient op de voorgrond te staan en ambulante hulpverlening is ontoereikend gebleken;
- er is voldoende draagkracht in de thuissituatie om de cliënt te ondersteunen tijdens behandeling.


Voor wie niet ?
Opname kan niet plaatsvinden:
- bij onvoldoende instem¬ming van de betreffende cliënt onvoldoende overeenstemming met ou¬ders/verzorgers* over een realistische doel¬stelling ten aanzien van de behan¬deling.
- bij drugs- en alcoholmisbruik;
- bij acute psychiatrische problematiek zoals dreigende suïcidaliteit, acute psychose, manie en ongecontroleerde agressie of ernstige gedragsproblemen;

Leveringsadres

Naam locatie
Deeltijdbehandeling Orion
Boerhaavelaan 2
2992 KZ Barendrecht
tel. 088-4056111

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Aanmeldingen kunnen schriftelijk worden gedaan, via:
Yulius Aanmelding en Inforamtie
Postbus 211
2990 AE Barendrecht
088-4056111

door een verwijzer of het CIZ.

Online aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
.

Eigen bijdrage ?
Nee

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.yulius.nl/autisme

Aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Gecontracteerd door gemeente(n)
Barendrecht | Dordrecht
Dienst aangeboden door:

Yulius - locatie Boerhaavelaan

Bezoekadres Boerhaavelaan 2
2992KZ Barendrecht
Postadres Postbus 753
3300AT Dordrecht
Telefoon
Bureau Aanmelding 088 4051111   
Algemeen 088 4050600   
Fax 0180 691391
Website www.yulius.nl
E-mail
Contactpersoon
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door