Yulius Autisme, deeltijdbehandeling Het Tij

Door Yulius Autisme

Deeltijdbehandeling Het Tij biedt behandeling aan jongeren met een autismespectrumstoornis of een vermoeden daarvan, bij wie sprake is van een gestagneerde ontwikkeling en die onderwijs volgen bij Yulius Onderwijs, lcoatie "Het Tij".

Doel
- kennis, inzicht en acceptatie van de autismespectrumstoornis voor cliënt en ouders/verzorgers*;
- vergroten van het zelfvertrouwen;
- verbeteren van de emotieregulatie;
- het doorbreken van rigide denkpatronen;
- het verbeteren van communicatieve- en sociale vaardigheden;
- vergroten van probleemoplossende vaardigheden;
- aanleren van planning- en organisatievaardigheden*;
- aanleren van praktische schoolse vaardigheden als huiswerk plannen en maken, samenwerken in groepen*;
- invullen van vrije tijd en uitbreiden van sociale contacten;
- ontwikkelen van zelfredzaamheidvaardigheden;
- voorbereiding op de beroepsopleiding*
* afhankelijk van de leeftijd van de client

Voorwaarden
Alle hulpverleners die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, medewerkers van stichting MEE en alle huisartsen kunnen aanmelden.

Yulius Aanmelding en Informatie
Postbus 211
2990 AE Barendrecht
T 088-4051111


Methodiek
Het behandelproces wordt vormgegeven aan de hand van de competentievergrotende methodiek, waarin de dagelijkse vaardigheden, versterken van gewenst gedrag en empowerment in bejegening centraal staan.
Binnen de groepsbehandeling is aandacht voor de individuele behandeldoelen van de cliënt.
Sleutelbegrippen zijn: structuur, voorspelbaarheid, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid.
Afgestemd op de hulpvraag van de cliënt worden onderstaande modules geïndiceerd en aangeboden.


Werkwijze
Wanneer de jongere is aangemeld, nodigt de hoofdbehandelaar u en uw zoon/dochter uit voor een eerste gesprek. De bestaande problemen worden besproken, de eventuele eerdere hulp en de verwachtingen die u heeft van de komende behandeling en verbeteringen die u samen wilt bereiken. Tevens wordt aandacht besteed aan wat goed gaat en aan de sterke kanten van uw zoon/dochter en uw gezin.

Er wordt informatie gegeven over de deeltijdbehandeling. Wij werken vraaggericht. Dat wil zeggen dat wij de hulpvraag centraal stellen en de behandeling daar zo veel mogelijk op laten aansluiten. Om dat zo goed mogelijk te doen, kunnen er voor de start van de behandeling één of meerdere aanvullende onderzoeken nodig zijn.
De bevindingen hiervan worden intern besproken en aan de hand hiervan wordt een inschatting gemaakt of de jongere voldoende van de behandeling kan profiteren. Dit wordt in een adviesgesprek besproken met ouders/verzorgers, de jongere, en eventueel de verwijzer.
Bij een positieve indicatie stellen wij samen met u en uw zoon/dochter een behandelingsplan op. Hierin worden de doelen voor uw zoon/dochter en u vastgelegd.
Wij spreken met u en uw zoon/dochter de verwachte duur van de behandeling af en hoe we de behandeling gaan vormgeven.
Het behandelingsplan wordt door beide ouders en uw zoon/dochter ondertekenend.

Bij een positieve indicatie stellen wij samen met ouders/verzorgers en jongere een behandelingsplan op. Hierin worden de doelen voor de jongere en ouders/verzorgers vastgelegd.
Wij spreken met de verwachte duur van de behandeling af en hoe we de behandeling gaan vormgeven.
Het behandelingsplan wordt door beide ouders en jongere ondertekenend.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Jongeren die worden aangemeld bij deeltijdbehandeling Het Tij zijn gebaat bij het leren omgaan met hun autisme, zodat zij beter in staat zijn het onderwijs te volgen en het contact met leeftijdgenoten prettiger verloopt.

Voor wie niet ?
Opname kan niet plaatsvinden:
- bij onvoldoende instemming van de betreffende cliënt en
onvoldoende overeenstemming met ouders/verzorgers* over een realistische doelstelling ten aanzien van de behandeling.
- bij drugs- en alcoholmisbruik;
- bij acute psychiatrische problematiek zoals dreigende suïcidaliteit, acute psychose, manie en ongecontroleerde agressie of ernstige gedragsproblemen;
* afhankelijk van de leeftijd van de client.

Leveringsadres

Naam locatie
Deeltijdbehandeling Het Tij
Groenedijk 49
3311 DB Dordrecht
T 088 405 6860

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Alle hulpverleners die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, medewerkers van stichting MEE en alle huisartsen kunnen aanmelden.Waar aanvragen?
Yulius Aanmelding en Informatie
Postbus 211
2990 AE Barendrecht
T 088-4051111

aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl

Hoe aanvragen?
Het aanmeldformulier kan worden gedownload www.yulius.nl/autisme

Hulp bij aanvraag
088-405 11 11
aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl

Online aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
ZVW

Eigen bijdrage ?
Nee

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.yulius.nl/autisme

Aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Gecontracteerd door
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

Yulius Autisme

Telefoon 088 4050600   
Website www.yulius.nl/autisme
Contactpersoon
Mevr. T van der Hoek
088 4051111,
Yulius Aanmelding en Informatie
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door