Klinische behandeling De Steiger

Door Yulius Autisme

36 Klinische behandelplaatsen voor jongeren met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid.
De behandeling vindt plaats in nauwe samenwerking met de verwijzer, ouders of andere opvoeders van de jongere.

Doel
Het weer vlottrekken van een vastgelopen ontwikkeling in meerdere leefmilieus is de belangrijkste doelstelling van de opname.

Voorwaarden
Jongeren/jongvolwassenen kunnen schriftelijk worden aangemeld voor klinische behandeling.
Als aanmelder/verwijzer kunnen optreden alle hulpverleners die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg (waaronder de regionale autismeteams), Bureaus Jeugdzorg, medewerkers van stichting MEE en alle huisartsen.
Bij verwijzing dient gebruik gemaakt te worden van het aanmeldingsformulier van De Steiger. De resultaten van een recent intelligentie onderzoek (WISC-RN of WAIS-III niet ouder dan 2 jaar) dienen samen met een kinderpsychiatrisch onderzoek, intakeverslag met ontwikkelingsanamnese, een verslag van de voorgaande behandeling (en), en indien mogelijk rapportage van school te worden meegestuurd met dit aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier kan samen met de ouders en de aangemelde cliënt worden ingevuld en moet door alle partijen worden ondertekend.

Voor jongeren tot 18 jaar is een indicatiestelling van Bureau Jeugdzorg voor behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie nodig. De meeste cliënten die verwezen worden vanuit de ggz zullen al over zo’ n indicatiestelling beschikken.

Voor de voorwaarden, criteria voor aanmelding en het downloaden van het aanmeldingsformulier wordt tevens verwezen naar de website van De Steiger. www.cajdesteiger.nl

Methodiek
De behandeling verloopt gefaseerd. De eerste fase is vooral een gewennings- en kennismakingsperiode. In de eerste periode wordt bekeken wat de sterke en minder sterke punten van een jongere zijn en welke doelen er in het zorgplan gesteld gaan worden. Het zorgplan krijgt na een periode van ongeveer drie maanden een definitieve vorm en zullen er doelen worden gesteld waaraan gewerkt wordt.
De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Deze besprekingen worden zorgplanbesprekingen genoemd. Bij het bespreken van het behandelplan worden de betrokken jongere, ouders en ook de verwijzer zoveel mogelijk betrokken.
In de eindfase wordt toegewerkt naar het afronden van de behandeling. Ter voorbereiding op het ontslag worden de contacten met thuis intensiever. Na het ontslag volgt vaak de fase van nabehandeling op de polikliniek of bij een andere instelling (meestal de verwijzende instantie).

Rol van verwijzer
Zeer belangrijk is dat de aanmelder/verwijzer zich realiseert, dat verwijzen verplichtingen met zich meebrengt. Van de verwijzer wordt verwacht dat hij/zij de behandeling van zijn/haar cliënt in De Steiger blijft volgen door aanwezig te zijn bij de zorgplanbesprekingen en dat hij/zij actief meedenkt en zaken regelt op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Soms is het ook nodig dat in de gezinssituatie interventies of aanpassingen dienen plaats te vinden om de ontwikkeling van de jongeren met een ASS beter te laten verlopen. Ook moet er oog zijn voor de impact die een opname heeft op ouders, broers en zusjes. Deze zaken worden beschouwd als een taak van de verwijzer. Indien een client tijdens de behandelperiode in de Steiger meerderjarig wordt, dient de verwijzer in overleg met ouders en cliënt te zorgen voor continueren van de zorgverlening. Dat past bij het principe van goede ketenzorg en levensloopbegeleiding.Werkwijze
Leven in een groep met een op de autistische stoornis afgestemde begeleiding en een aangepast leefklimaat.
Binnen de klinische behandeling wordt aandacht besteedt aan groeps- en individueel gerichte activiteiten om sociale, emotionele, cognitieve vaardigheden en zelfredzaamheidsvaardigheden te trainen; ook is er aandacht voor beweging, creativiteit, vrije tijd en ontspanning.
Individugerichte therapieën zoals: medicatie, psychotherapie, fysiotherapie, psycho motorischetherapie, muziektherapie, beeldende therapie, begeleiding in fasespecifieke problemen zowel voor de jongere als ook voor het gezin.
Voor een groot deel van de jongeren zal in de eindfase van de behandeling gewerkt worden aan een plaatsing in een voorziening waar wonen gecombineerd wordt met werken of een andere vorm van dagbesteding. Voor een klein aantal jongeren zal in de eindfase gewerkt aan de terugkeer naar het gezin van herkomst.
Het onderwijs voor klinisch opgenomen jongeren wordt verzorgd door de RMPI-school locatie ‘Het Tij’. De jongeren krijgen les in kleine groepen en volgen een eigen individueel programma. Er wordt zowel theoretisch als praktisch onderwijs geboden. Ook zijn er mogelijkheden voor stage. Het schoolhandelingsplan wordt afgestemd op het zorgplan van de individuele jongere.
Er wordt gestreefd naar een maximale behandelduur van twee jaar.

Visie
Klinische behandeling wordt gezien als een tijdelijk fase in de behandeling. Hiertoe wordt alleen overgegaan als een jongere zo in zijn ontwikkeling vastloopt dat ambulante of dagklinische behandeling niet meer toereikend is. De kwalitatieve beperkingen die aanwezig zijn op het gebied van de sociale interacties, de communicatie en de verbeelding moeten gezien worden als een ernstige handicap, waaraan de omgeving zich zal moeten aanpassen.
Bij de klinische behandeling wordt het orthopedagogisch behandelmodel van Kok gehanteerd. Bij het formuleren van de behandeldoelen gaan we uit van de algemene behandeldoelen zoals geformuleerd door Rutter. Wat betreft behandelfilosofie wordt gewerkt van uit de TEACCH-principes van Schopler en Mesibow.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Jongeren met een autismespectrumstoornis, waarbij de stoornis volgens de DSM-IV classificatie is vastgesteld door een kinder- en jeugdpsychiater of door een GZ-psycholoog. Bij jongeren die worden aangemeld voor behandeling dienen testbevindingen algehele zwakzinnigheid uit te sluiten (WISC-RN / WAIS III niet langer dan twee jaar geleden afgenomen). Een van de traditionele intelligentiefactoren dient 85 of hoger te zijn en de verbale alsmede de sociale intelligentie dient 70 of hoger te zijn.

Van 14 tot en met 21 jaar. Aanmelding kan geschieden vanaf het 13e jaar.

Hulpvragen:
Gericht op het leren beter te functioneren in woon- en werksituatie, sociale relaties gezin en vrije tijd.

Voor wie niet ?
Te veel verzet van een jongere tegen de opname;
- Overige problematiek die de autistische stoornis
overstijgt;
- Het niet aankunnen van een open setting.
- Ernstige fysieke of zintuiglijke handicaps, alsmede ernstige agressie, acting-out en impulsiviteit vormen een relatieve contra-indicatie.

Leveringsadres

Naam locatie
De Steiger, Amazone 7, 3315 WG Dordrecht 088 -4056800

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Jongeren/jongvolwassenen kunnen schriftelijk worden aangemeld voor klinische behandeling.
Als aanmelder/verwijzer kunnen optreden alle hulpverleners die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg (waaronder de regionale autismeteams), Bureaus Jeugdzorg, medewerkers van stichting MEE en alle huisartsen.
Bij verwijzing dient gebruik gemaakt te worden van het aanmeldingsformulier van De Steiger. De resultaten van een recent intelligentie onderzoek (WISC-RN of WAIS-III niet ouder dan 2 jaar) dienen samen met een kinderpsychiatrisch onderzoek, intakeverslag met ontwikkelingsanamnese, een verslag van de voorgaande behandeling (en), en indien mogelijk rapportage van school te worden meegestuurd met dit aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier kan samen met de ouders en de aangemelde cliënt worden ingevuld en moet door alle partijen worden ondertekend.

Voor jongeren tot 18 jaar is een indicatiestelling van Bureau Jeugdzorg voor behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie nodig. De meeste cliënten die verwezen worden vanuit de ggz zullen al over zo’ n indicatiestelling beschikken.

Voor de voorwaarden, criteria voor aanmelding en het downloaden van het aanmeldingsformulier wordt tevens verwezen naar de website van De Steiger. www.cajdesteiger.nl

Waar aanvragen?
Yulius Aanmelding en Informatie, e-mail: aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl, tel.nr. 088-4051111

Hoe aanvragen?
Jongeren/jongvolwassenen kunnen schriftelijk worden aangemeld voor klinische behandeling.
Als aanmelder/verwijzer kunnen optreden alle hulpverleners die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg (waaronder de regionale autismeteams), Bureaus Jeugdzorg, medewerkers van stichting MEE en alle huisartsen.
Bij verwijzing dient gebruik gemaakt te worden van het aanmeldingsformulier van De Steiger. De resultaten van een recent intelligentie onderzoek (WISC-RN of WAIS-III niet ouder dan 2 jaar) dienen samen met een kinderpsychiatrisch onderzoek, intakeverslag met ontwikkelingsanamnese, een verslag van de voorgaande behandeling (en), en indien mogelijk rapportage van school te worden meegestuurd met dit aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier kan samen met de ouders en de aangemelde cliënt worden ingevuld en moet door alle partijen worden ondertekend.

Voor jongeren tot 18 jaar is een indicatiestelling van Bureau Jeugdzorg voor behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie nodig. De meeste cliënten die verwezen worden vanuit de ggz zullen al over zo’ n indicatiestelling beschikken.

Voor de voorwaarden, criteria voor aanmelding en het downloaden van het aanmeldingsformulier wordt tevens verwezen naar de website van Yulius, www.yulius.nl/autisme

Hulp bij aanvraag
088-4051111
aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl
Yulius Aanmelding en Informatie

Online aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
ZVW / AWBZ

Eigen bijdrage ?
Nee

Eigen bijdrage afhankelijk van
leeftijd

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.yulius.nl/autisme

Aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Gecontracteerd door
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

Yulius Autisme

Telefoon 088 4050600   
Website www.yulius.nl/autisme
Contactpersoon
Mevr. T van der Hoek
088 4051111,
Yulius Aanmelding en Informatie
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door