Deeltijd Autisme Dordrecht

Door Yulius Autisme

Deeltijd Autisme Dordrecht biedt deeltijdbehandeling aan jongeren van 18 tot en met 25 jaar met een diagnose autisme of een vermoeden daarvan, die problemen ervaren in het dagelijkse leven. Het behandelaanbod is vooral gericht op het verbeteren hiervan en het krijgen van meer zicht op een toekomstperspectief wat betreft wonen, werk en opleiding.

Doel
- kennis, inzicht en acceptatie van de autismespectrumstoornis voor cliënt en ouders/verzorgers*;
- vergroten van het zelfvertrouwen;
- verbeteren van de emotieregulatie;
- het doorbreken van rigide denkpatronen;
- het verbeteren van communicatieve- en sociale vaardigheden;
- vergroten van probleemoplossende vaardigheden;
- aanleren van planning- en organisatievaardigheden*;
- aanleren van praktische schoolse vaardigheden als huiswerk plannen en maken, samenwerken in groepen*;
- invullen van vrije tijd en uitbreiden van sociale contacten;
- ontwikkelen van zelfredzaamheidvaardigheden;
- voorbereiding op de beroepsopleiding*


Voorwaarden
Alle hulpverleners die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, medewerkers van stichting MEE en alle huisartsen kunnen aanmelden bij Yulius.Methodiek
Het behandelproces wordt vormgegeven aan de hand van de competentievergrotende methodiek, waarin de dagelijkse vaardigheden, versterken van gewenst gedrag en empowerment in bejegening centraal staan.
Binnen de groepsbehandeling is aandacht voor de individuele behandeldoelen van de cliënt.
Sleutelbegrippen zijn: structuur, voorspelbaarheid, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid.
Afgestemd op de hulpvraag van de cliënt worden onderstaande modules geïndiceerd en aangeboden.


Werkwijze
Aandacht gaat uit naar:
- Het stimuleren van de sociale, communicatieve en emotionele ontwikkeling van de cliënt. Vermindering van gedragsproblemen, aanleren van vaardigheden op het gebied van de vrije tijd, zelfredzaamheid en zelfstandigheid, psycho-educatieve begeleiding aan de cliënt.
- Therapieën en trainingen op indicatie: psychomotorische therapie, creatieve therapie, gedragstherapie, psychotherapie, EMDR, emotieherkenning- en regulering, stop-denk-doe training, farmacotherapie, sociale vaardigheidstraining, training psychoseksuele vaardigheden, psycho-educatie, zelfstandigheidstraining, training emotieherkenning.
- Psycho-educatie aan ouders (individueel en in groepsverband); oudertraining; ouderbegeleiding, systeemtherapie*.
- werkbezoeken van ouders aan de groep*; huisbezoeken.
- Bijeenkomsten voor broers en zussen en ”brussen-training”.

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Cliënt moet voldoen aan de volgende criteria:
- er is sprake van een autismespectrumstoornis of een (sterk) vermoeden hiervan;
- totaal IQ> 80, waarbij het verbale IQ> 85 moet zijn, gezien het sterk verbaal ingestelde behandelklimaat;
- er zijn problemen thuis en/of op school/werk en/of in het contact met leeftijdgenoten;
- problematiek van cliënt dient op de voorgrond te staan en ambulante hulpverlening is ontoereikend gebleken;
- er is voldoende draagkracht in de thuissituatie om de cliënt te ondersteunen tijdens behandeling.


Voor wie niet ?
Opname kan niet plaatsvinden:
- bij onvoldoende instem¬ming van de betreffende cliënt onvoldoende overeenstemming met ou¬ders/verzorgers* over een realistische doel¬stelling ten aanzien van de behan¬deling.
- bij drugs- en alcoholmisbruik;
- bij acute psychiatrische problematiek zoals dreigende suïcidaliteit, acute psychose, manie en ongecontroleerde agressie of ernstige gedragsproblemen;

Leveringsadres

Naam locatie
Yulius Autisme, locatie Crown Point, Spuiboulevard 346, 3311 GR Dordrecht

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
Alle hulpverleners die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, medewerkers van stichting MEE en alle huisartsen kunnen aanmelden bij Yulius Autisme. Het aanmeldingsformulier is te vinden op onze website www.yulius.nl/autismeWaar aanvragen?
Yulius Aanmelding en Informatie
Postbus 211
2990 AE Barendrecht
T 088-4051111

aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl

Hoe aanvragen?
Via aanmeldingsformulier, te downloaden van www.yulius.nl/autisme

Hulp bij aanvraag
088-405 11 11
aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl
Yulius Aanmelding enInformatie

Aanmelden bij

Wat mee te nemen
Zie aanmeldingsformulier

Online aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
ZVW

Eigen bijdrage ?
Ja

Vergoeding mogelijk

Nee

Links

Website

www.yulius.nl/autisme

Aanvraagformulier

www.yulius.nl/autisme

Gecontracteerd door
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

Yulius Autisme

Telefoon 088 4050600   
Website www.yulius.nl/autisme
Contactpersoon
Mevr. T van der Hoek
088 4051111,
Yulius Aanmelding en Informatie
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door