Naschoolse Dagbehandeling (NSD) De Medeklinker

Door Koninklijke Kentalis - De Medeklinker

Drie- en vierdaagse Naschoolse Dagbehandeling van ca. 15.30 tot 18.30 uur.

Deelbehandeling één keer per week of per twee weken.Doel
Het doel van de behandeling is dat de kinderen weer zonder (of met zo weinig mogelijk) hulp kunnen functioneren in het gezin en op school.
De behandeling van het kind of de jongere heeft tot doel:
• het verbeteren van communicatieve vaardigheden,
• het terugdringen van de sociaal-emotionele problematiek,
• het stimuleren van de psychosociale ontwikkeling,
• het bevorderen van de sociale vaardigheden en weerbaarheid,
• het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid, en
• het bevorderen van een zinvolle invulling van de vrije tijd.
De behandeling richt zich daarnaast altijd ook op de ouders met als doel:
• het ondersteunen van ouders bij de opvoeding van hun kind,
• Het ondersteunen van ouders bij het omgaan met de beperking van hun kind.Voorwaarden
CIZ indicatie, met grondslag ZG, is nodig met een indicatie voor BH-ALG

Wat valt er wel/niet onder
Naschoolse Dagbehandeling (NSD) en deehandeling (DB)
Met Naschoolse Dagbehandeling bieden wij behandeling aan kinderen van ca. vijf tot dertien jaar waarbij sprake is van gehoor-, spraak- en/of taalproblemen. Soms gaan die problemen gepaard met een algemene ontwikkelingsachterstand of een verstoring van het leervermogen (cognitie), het waarnemen en bewegen (senso-motoriek), de prikkelverwerking (neurologie), het uiten van gevoelens of problemen in de omgang met anderen (sociaal-emotionele ontwikkeling).

Er zijn op de Medeklinker drie groepen: twee groepen voor kinderen waarbij de spraak-taalproblematiek voorop staat, één groep waarin de auditieve beperking het meest belemmerend is. Een aan autisme verwante stoornis kan een neven- of de hoofddiagnose zijn. De groepen zijn klein en bestaan uit zes tot acht kinderen, wisselend in samenstelling. Kinderen komen drie of vier middagen na schooltijd op De Medeklinker. De kinderen worden behandeld en begeleid door een vast team. Een team bestaat uit twee of drie pedagogische medewerkers, een logopedist, een maatschappelijk werker en een behandelcoördinator. Soms is een stagiaire toegevoegd aan het team. Naschoolse dagbehandeling is zowel kindgericht als systeemgericht.

Deelbehandeling omvat sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstraining, speltherapie of PPG. De trainingen kunnen bij voldoende deelnemers ook op een locatie naar keuze gegeven worden.


Werkwijze
Kinderen worden eerst geplaatst voor een observatieperiode, waarna er een persoonlijk plan volgt. Dit is een individueel behandelplan. Om de 6 maanden wordt dit plan samen met ouders geëvalueerd. Er wordt multidisciplinair gewerkt. De behandeling vindt plaats aan de hand van korte en lange termijn doelen

Visie
Op De Medeklinker is de visie van Viataal nog het uitgangspunt. Hieronder worden de hoofdpunten vermeld:
- Mensen met beperkingen in het horen, zien en communiceren horen er gewoon bij.
- Taal is voor participatie van mensen cruciaal.
- Viataal helpt toegang tot communicatie, taal en informatie te creëren.
- Als toegankelijke communicatie alleen niet voldoende is wordt er gewerkt aan de cognitieve, sociaal emotionele en maatschappelijke ontwikkeling om zo tot een zo volwaardig mogelijk bestaan te komen.
- Viataal werkt met de cliënt, de cliënt staat centraal. Zij betrekt daarnaast de omgeving in al haar stappen en heeft oog voor de variatie in mensen en hulpvragen
- Viataal werkt efficiënt en effectief, met goed opgeleide, deskundige medewerkers en met veelbelovende, doeltreffende methodieken

Algemene informatie

Voor wie

Voor wie ?
Voor kinderen met een aantoonbare spraaktaalachterstand of auditieve beperking in de leeftijd van 5 tot ca. 13 jaar waarbij sprake is van een stagnerende ontwikkeling op één of meer gebieden.

Voor wie niet ?
Voor kinderen bij wie het gedragsprobleem en/of autisme op de voorgrond staat.

Voor kinderen met een IQ lager dan 70 waarbij primair het leervermogen belemmerend werkt op de ontwikkeling.

NB: Kinderen met een IQ tussen 55 en 70 komen in aanmerking voor NSD als zij primair gebaat zijn bij het vergroten van de communicatieve vaardigheden

Voor kinderen met gezondheidsproblemen waarvoor intensieve medische zorg noodzakelijk is.

Leveringsadres

Boezemweg 174
3031BP Rotterdam

Aanmelden

Indicatie of verwijzing nodig

Ja, namelijk:
CIZ indicatie, met grondslag ZG, is nodig met een indicatie voor BH-ALG

Waar aanvragen?
Aanmelden bij Bureau Aanmelding van Viataal
Telefoon 073 55 88 755
Teksttelefoon 073 55 88 919
Fax 073 55 88 903
Email bureauaanmelding@viataal.nlHoe aanvragen?
Telefonisch contact/overleg met de behandelcoördinator van de Naschoolse Dagbehandeling of Deelbehandeling van de Medeklinker of direct via Bureau Aanmelding.

Voor de aanvraag van de indicatie is een recent (maximaal 1 jaar oud) logopedisch en psychologisch onderzoek noodzakelijk. Bij een auditieve beperking is ook een audiologisch onderzoek verplicht. Als er sprake is van een ASS, zijn ook deze onderzoeksgegevens noodzakelijk. Uit het dossier moet duidelijk naar voren komen dat de communicatieve problematiek voorop staat.

Kosten en vergoeding

Kosten

Ja, namelijk:
..

Eigen bijdrage ?
Nee

Vergoeding mogelijk

Nee

Gecontracteerd door gemeente(n)
niet gecontracteerd
Dienst aangeboden door:

Koninklijke Kentalis - De Medeklinker

Bezoekadres Boezemweg 174
3031BP Rotterdam
Telefoon
Kentalis, De Medeklinker, 010 4626092   Kralingen-Crooswijk, Rotterdam
Teksttelefoon 010 4156044   
Kentalis, De Medeklinker, 010 4821088   IJsselmonde, Rotterdam
Website www.kentalis.nl
E-mail
Contactpersoon
Kloppen de gegevens van deze dienst niet (meer)? Geef een wijziging door